Všeobecné obchodní podmínky internetového portálu a porovnávače BuyFREE

1. Společnost Buy Free Services a.s., sídlem Michalovice 112, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 07699468, DIČ: CZ07699468, je vlastníkem a provozovatelem internetového portálu www.buyfree.cz a veškerých práv s tímto portálem a doménou spojených. Společnost Buy Free Services a.s. je dále poskytovatelem internetového on-line porovnávače cen zboží v jednotlivých internetový obchodech, které jsou smluvním partnerem Buy Free Services a.s., to vše na internetových stránkách www.buyfree.cz. Kontaktní email společnosti Buy Free Services a.s. a portálu Buy Free je info@buyfree.cz.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem Buy Free Srevices a.s. a klienty – návštěvníky internetových stránek a porovnávače www.buyfree.cz.

3. Jednotlivé internetové obchody prostřednictvím automatizovaného software aktualizují nabídku zboží a výrobků na stránky porovnávače www.buyfree.cz. Nabídka je průběžně aktualizována podle dat dodaných jednotlivými internetovými obchody. Nabídka odkazuje na konkrétní zboží či výrobky nabízené internetovými obchody.

4. Porovnávač cen zboží a výrobků v jednotlivých internetových obchod, je funkčním software- řešením umístěným na internetovém portále www.buyfree.cz, umožňující uživatelům a zákazníkům volně vstupovat na internetové stránky www.buyfree.cz a porovnávat zde ceny zboží na internetu a v jednotlivých internetových obchodech. Tento funkční systém porovnávače se dále označuje jen jako Buy Free.

5. Buy Free zajišťuje uživatelům a zákazníkům možnost vyhledávat a srovnávat jednotlivé nabídky zboží a výrobků v internetových obchodech a umožňuje přesměrování a vstup na internetové stránky obchodníka či internetového obchodu, za účelem koupě vybraného zboží či výrobku u tohoto obchodníka.

6. Jelikož jsou nabídky jednotlivých obchodníků a internetových obchodů umísťovány na Buy Free automaticky, neodpovídá Buy Free ani provozovatel Buy Free – Buy Free Services a.s. za případné chyby, nepřesnosti nebo nesprávné údaje jednotlivých nabídek či položek zboží, popis, vlastnosti či označení výrobků. Podmínky případně uzavřené kupní ceny při koupi zboží či výrobků jsou sjednány vždy až na stránkách obchodníka, tedy internetového obchodu, a i případné reklamace či námitky je třeba uplatňovat u toho kterého obchodníka či internetového obchodu.

7. Buy Free zobrazuje nabídky jednotlivých obchodníků či internetových obchodů podle jejich zadání a podle jimi zadaných dat.

8. Buy Free dále neodpovídá za to, že nabídka zboží a výrobků zahrnuje veškerou nabídku obchodníků a internetových obchodů České republiky či celého internetu, ale zobrazuje jen nabídky svých obchodních partnerů.

9. Uživatel či návštěvník Buy Free provádí výběr vybraného zboží či výrobku nabízeného jednotlivými obchodníky a internetovými obchody zadáním konkrétního názvu, kódu či jiného označení zboží či výrobku.

10. Po provedení výběru zboží či výrobku uživatelem či návštěvníkem Buy Free nabídne Buy Free seznam relevantních nabídek, odpovídajících zadání. Seznam nabídek je uspořádán podle zvolených kritérií a filtrů, zpravidla dle ceny, parametrů produktů či dle výrobce u daného internetového obchodu či obchodníka uživateli na internetu.

11. Zveřejnění nabídky zboží či výrobku na Buy Free není návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází až na stránkách obchodníka či internetového obchodu, kam je uživatel či návštěvník Buy Free podle své volby přesměrován, a to standardně po odeslání objednávky uživatele či návštěvníka u toho kterého obchodníka či internetového obchodu.

12. U každé nabídky zboží či výrobku v Buy Free jsou uvedeny přinejmenším tyto údaje: - název zboží či výrobku, - název obchodníka, - fotografie zboží či výrobku, případně katalogový obrázek či ilustrační foto, - specifikace zboží či výrobku dle jeho povahy - modelové či druhové označení, technické parametry, základní vlastnosti či výrobce, - cena zboží či výrobku je vždy uvedena jako cena konečná, včetně DPH, bez nákladů na dopravu, poštovné, balné, není-li výslovně uvedeno jinak.

13. Cena zboží či výrobku uvedená v nabídce Buy Free musí být shodná s cenou zboží či výrobku téhož zboží či výrobku, nabízeného na stránkách obchodníka či v tom kterém internetovém obchodě.

14. Vedle ceny zboží či výrobku může být v nabídce uvedena rovněž cena jeho dopravy, případně cena jednotlivých způsobů dopravy, nabízených obchodníkem či internetovým obchodem.

15. Po výběru konkrétního zboží či výrobku na Buy Free a konkrétní nabídky obchodníka či internetového obchodu je uživatel či návštěvník přesměrován na stránky vybraného obchodníka či internetového obchodu s nabídkou vybraného zboží či výrobku. Obchodník či internetový obchod odpovídá za shodu nabídky umístěné na Buy Free s parametry nabídky umístěné na jeho stránkách.

16. Obchodník či příslušný internetový obchod zcela odpovídají za splnění informační povinnosti uživatele či návštěvníka před uzavřením kupní smlouvy „tzv. na dálku“, to vše ve smyslu příslušných ust. občanského zákoníku a dalších předpisů k ochraně spotřebitele. Buy Free ani Buy Free Services a.s. neodpovídá za případnou neplatnost kupní smlouvy pro nesplnění informační povinnosti obchodníkem či internetovým obchodem, neodpovídá ni za nedodání zboží či výrobku dle kupní smlouvy uzavřené uživatelem či návštěvníkem s vybraným obchodníkem či internetovým obchodem a zejména nikterak neodpovídá za vady zboží či výrobku.

17. Veškeré podmínky a obsah smluvních ujednání souvisejících se zakoupením zboží či výrobku, jsou ujednáními mezi internetových obchodem či obchodníkem na straně jedné a zákazníkem či uživatelem na straně druhé. Podmínky ohledně dodání zboží, jeho kvality a odpovědnosti za jeho vady, podmínky dodání zboží či výrobků a zaplacení kupní ceny si proto vždy uživatel či zákazník ujedná s příslušným obchodníkem či internetovým obchodem. Buy Free do těchto podmínek a ujednání nikterak nezasahuje a neovlivňuje je. Buy Free neodpovídá za plnění zákonných povinností tím kterým internetovým obchodem či obchodníkem.

18. Buy Free Services a.s. upozorňuje navštěvovatele a uživatele Buy Free, že uživatel a zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené s tím kterým obchodníkem či internetovým obchodem, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží či výrobku, jedná-li se o nákup zboží prostřednictvím internetu, tedy na dálku, to vše vyjma případů uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

19. Uživatel či zákazník Buy Free je oprávněn informovat Buy Free o případech, kdy mu zboží či výrobek nebylo tím kterým obchodníkem internetovým obchodem dodáno včas nebo vůbec, nebo bylo v rozporu s kupní smlouvou.

20. Uživatel či zákazník Buy Free není jakkoli oprávněn sám funkčně ovlivňovat výsledky vyhledávání nabídek na portálu nebo ovlivňovat funkce portálu Buy Free. Uživatelům či zákazníkům Buy Free se zakazuje zasahovat do zdrojového kódu portálu Buy Free, instalovat do něj software ovlivňující vyhledávání nebo zasahujících do jiných funkcí portálu Buy Free, a tento software nabízet třetím osobám, jinak je provozovatel portálu Buy Free oprávněn zrušit uživatelský účet daného uživatele či zákazníka, zablokovat jím užívanou či přístupovou IP adresu.

21. Uživatel či zákazník je však oprávněn prostřednictvím portálu Buy Free vkládat hodnocení, recenze a příspěvky v sekcích či diskuzích týkající se recenzí či hodnocení zboží či výrobku, a hodnocení jednotlivých obchodníků či internetových obchodů. Tato hodnocení či recenze vyjadřují zkušenosti či názory pouze jejich autorů, nikoli názory provozovatele portálu Buy Free. Provozovatel portálu Buy Free neodpovídá za pravdivost informací prezentovaných v takových hodnoceních a recenzích, ani za jejich soulad s právními předpisy. Vulgární, zjevně pohoršující či zjevně poškozující sdělení a hodnocení, či zjevně komerční konkurenční sdělení, je oprávněn provozovatel portálu Buy Free ze sekcí hodnocení a recenzí odstranit.

22. Provozovatel portálu Buy Free je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn, provozních zkušeností apod.

23. Uživatelé a zákazníci mají možnost sdělit provozovateli portálu Buy Free případné stížnosti a reklamace na činnost portálu Buy Free prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 1).

24. Veškeré vztahy mezi provozovatelem portálu Buy Free a uživatelem či zákazníkem, jakož i vztahy mezi provozovatelem portálu Buy Free a obchodníkem či internetovým obchodem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem.

25. V případě, že by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těch Všeobecných obchodních podmínek.

26. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uživatelům, zákazníkům či obchodníkům a internetovým obchodům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese https://www.buyfree.cz/obchodnipodminky.

27. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1.6.2020